Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Czwartek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

2 marca 2017 r. przeżywamy czwartek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Patron dnia: bł. ks. Bronisław Markiewicz

Intencja dnia:

Modlitwa za kapłanów, członków życia konsekrowanego i seminarzystów, aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga.

query_builder 2017-03-02
Czwartek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Wprowadzenie do Mszy świętej:

Nasze przybycie do świątyni na Mszę świętą jest wyrazem miłości do Boga, jest darem kochającego serca. Z miłością ogarniamy modlitwą także naszych bliźnich potrzebujących pomocy, uzależnionych od alkoholu. Niechaj w tym darze serca dla Boga i potrzebujących bliźnich, towarzyszy nam Patron tego dnia w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu – bł. ks. Bronisław Markiewicz.

Pierwsze czytanie: Pwt 30, 15-20 Wierność i grzech, życie i śmierć
Psalm responsoryjny: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: Ps 40 (39), 5a)
Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 17
Ewangelia: Łk 9, 22-25 Kto straci swe życie z Mego powodu, ten je zachowa

Homilia:

Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga posiada wolną wolę, która pozwala mu na dokonywanie wyboru pomiędzy dobrem a złem, błogosławieństwem a przekleństwem, pomiędzy wolnością a zniewoleniem. Od początku dziejów człowieka, diabeł pragnie wziąć w posiadanie jego wolę, aby ten odrzucał prawo Boże, wybierał przekleństwo, poddawał się zniewoleniom, stawał się niewolnikiem diabła. Niekiedy wydaje się nam, że lepiej byłoby nie posiadać wolnej woli i by ktoś inny podejmował za nas decyzję. Jest to pokusa prowadząca do zniechęcenia i do upadku. Możliwość wyboru nie jest problemem, ale znakiem godności ludzkiej, która pozwala nam uczynić z wyboru wyznanie miłości względem Boga i bliźniego.
Pewien trzeźwiejący alkoholik opowiadał o tragicznym wydarzeniu. Otóż powiedział swojej żonie, że jest mu bliższa butelka z wódką niż jej osoba. Tymi słowami przekreślił swoje małżeństwo i przez wiele lat boleśnie przeżywa ten wypowiedziany głośno wybór woli.
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam o swoim wyborze, który zaprowadzi Go na krzyż, ale też udowodni Jego boskość w cudzie zmartwychwstania. Tą drogą ma iść każdy człowiek, jeśli pragnie wejść do Królestwa niebieskiego. Kto chce zachować swe życie dla szczęścia wiecznego, powinien je oddać całkowicie Chrystusowi.
Na drogach abstynencji, drogach otrzeźwienia, wychodzenia z uzależnienia alkoholowego, zdolność wolnej woli do podejmowania decyzji jest ogromnie ważna. Brak silnej woli jest źródłem wielu cierpień, gdyż niestałość w podejmowanych dobrych decyzjach rujnuje nie tylko życie osobiste, ale i rodzinne oraz społeczne. Samo pragnienie życia trzeźwego, czy nawet abstynenckiego, nie wystarcza. Konieczna jest decyzja podejmowana każdego dnia, przyjmująca trud i ofiarę wyrzeczenia, a nawet dotkliwego cierpienia. W przypadku osób uzależnionych, ten trud ofiary i wyrzeczenia w chwilach próby może mieć nawet znamiona heroizmu.
Apostoł trzeźwości – bł. ks. Bronisław Markiewicz w tym temacie ma wiele do powiedzenia. Celem jego charyzmatycznego przesłania było „wychowanie wielkich charakterów”. Tak zatytułowany jest jego artykuł, który znajduje się w miesięczniku „Powściągliwość i Praca” z 1900 roku. Jego treść, w kontekście markiewiczowskiego przesłania charyzmatycznego, nabiera szczególnej wagi.
Artykuł zaczyna się następująco: „Charakterem nazywamy taki hart duszy, którego podstawą jest nieugięta moc woli i jej wykształcenie. Kiedy człowiek wyrobił sobie taką moc woli, że nie tylko nie chwieje się na kształt chorągiewki za każdym wiatru powiewem; ale co postanowił u siebie mimo piętrzących się przeciwności, tego za nic nie odstąpi; ale tak trzyma się ustalonych zasad, iż prędzej się złamie, niż zegnie, to zowiemy mocą charakteru. Tylko za pomocą wielkich charakterów można przeprowadzić i utrzymać większej wagi dzieła”.
Trzymając się słów bł. księdza Bronisława możemy stwierdzić, że otrzeźwienie Narodu polskiego jest na pewno „dziełem większej wagi”. Również decyzja zwołania Narodowego Kongresu Trzeźwości jest decyzją „większej wagi”. Wypływa ona z zatroskania o los wielu sióstr i braci, którzy potrzebują wzmocnienia swej woli przy podejmowaniu otrzeźwienia i całkowitej abstynencji.
Cała działalność bł. ks. Bronisława Markiewicza nosi na sobie znamię ogromnej miłości do Ojczyzny. Pragnął jej dobra, które będzie owocowało, przynosząc innym narodom pomoc. Z przekonaniem twierdził, że chrześcijańskie wartości, które stały się źródłem zaistnienia bytu Narodu polskiego wśród innych państw, powinny być na nowo przyjęte, by wszelkie zniszczenia naprawić w Chrystusie, a dzięki powściągliwości i pracy budować nową, bardziej chrześcijańską tożsamość narodową. Największą „zarazę” społeczną swego wieku, ks. Markiewicz widział w szerzącym się alkoholizmie. Alkoholizm według niego to „choroba obyczajowa, fizyczna i społeczna, która wyrządza więcej zła, niż najgroźniejsze zarazy”. W rozprawie: „Trzy słowa do starszych w Narodzie polskim” pisał: „Alkohol to trucizna powolnie działająca, (…) z niej chłop nasz suchy i czarny jak kruk, a wieś nasza wygląda nędznie”.
Bł. ks. Markiewicz był przekonany, że przyjdzie taki moment, kiedy spełnią się jego pragnienia dotyczące Polski. Chciał ją widzieć trzeźwą, pracowitą, oświeconą i pełną miłości bliźniego. Polskę prawdziwie chrześcijańską. Wzywając wstawiennictwa tego niezwykłego Apostoła trzeźwości prośmy Miłosiernego Boga, aby owoce Kongresu przyniosły naszemu Narodowi wielkie błogosławieństwo trzeźwego, odrodzonego życia wszystkich Polaków. Amen.
Ks. Jan Seremak CSMA

Modlitwa wiernych:

Wzywając wstawiennictwa Apostoła trzeźwości, bł. ks. Bronisława Markiewicza, z wielką ufnością przedstawiajmy Panu Bogu nasze prośby.

Módlmy się za duszpasterzy Kościoła w Polsce, za kapłanów, członków życia konsekrowanego i seminarzystów, aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga. Ciebie prosimy...

Módlmy się za członków Kościoła w Polsce, aby wstawiennictwo i przykład gorliwych apostołów trzeźwości, stał się również źródłem podejmowanego przez nich trudu tworzenia abstynenckich i trzeźwych społeczności. Ciebie prosimy...

Módlmy się za rodziny polskie, aby troska o trzeźwość budowała miłość małżonków względem siebie, dzieci do rodziców oraz wszystkie relacje rodzinne. Ciebie prosimy...

Módlmy się za stowarzyszenia i wspólnoty trzeźwościowe w Polsce, aby nigdy nie utraciły zapału w niesieniu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym. Ciebie prosimy...

Módlmy się o dary i łaski potrzebne dla Zespołu do spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Episkopacie Polski, aby łaska Boża wspomogła wszystkie jego wysiłki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznego Narodowego Kongresu Trzeźwości. Ciebie prosimy...

Módlmy się za tragicznie zmarłych z powodu pijaństwa, aby Jezus Miłosierny przyjął ich do swego Królestwa. Ciebie prosimy...

Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia podejmowali błogosławione decyzje, będące wyznaniem miłości względem Pana Boga i bliźnich. Ciebie prosimy...

Przyjmij Miłosierny Boże nasze prośby i za wstawiennictwem bł. ks. Bronisława Markiewicza pomóż nam tworzyć Ojczyznę trzeźwą, pracowitą, oświeconą i pełną miłości Ciebie i bliźniego – Polskę prawdziwie chrześcijańską. Amen.

Na rozesłanie:

Na ten kolejny dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pamiętajmy w sposób szczególny o kapłanach, zakonnikach, alumnach i siostrach zakonnych, aby w swoim życiu naśladowali wielkich apostołów trzeźwości.

Zobacz także: