Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zajaśniał nam Chrystus Zmartwychwstały!

Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus (Ef 5, 14)

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia, Apostołowie Trzeźwości!

Zajaśniał nam Chrystus Zmartwychwstały. Zajaśniał nam Zbawiciel świata, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Jakże wielka to Światłość!
Jakże wielka to radość, bo odtąd „jesteśmy światłością w Panu”. Trzeba nam jednak pamiętać, że równocześnie jest to wielki obowiązek, bo odtąd musimy „postępować jak dzieci światłości” (por. Ef 5, 8).
W tym świętym czasie Zmartwychwstania naszego Pana z wdzięcznością myślę o Was, którzy podejmujecie codzienny trud pracy na rzecz trzeźwości naszego Narodu. Proszę Chrystusa, aby dał wam „światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły” (Ef 1, 18).
Niech Ten, który powstał z martwych, pomoże nam wszystkim w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości na nowo uwierzyć w zwycięstwo dobra. Niech na nowo wzbudzi w nas nadzieję, że Polska będzie wielka, bo wierna Bogu i trzeźwa. Niech na nowo ożywi naszą miłość do bliźniego, która każe nam walczyć odważnie i ofiarnie o jego wolność w Chrystusie Panu.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.


Bp Tadeusz Bronakowski,
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

query_builder 2017-04-15
Zajaśniał nam Chrystus Zmartwychwstały!

Zobacz także: