Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Wtorek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Intencja: Modlitwa za ludzi nauki, aby ich praca przyczyniała się do kształtowania postaw trzeźwościowych w naszym społeczeństwie.

Patron: Św. Jan Paweł II

Wprowadzenie do Mszy św.:

W kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu prosimy za ludzi nauki, aby ich praca przyczyniała się do kształtowania postaw trzeźwościowych w naszym społeczeństwie. W Słowie Bożym usłyszymy wezwanie Piotra Apostoła: „bądźcie trzeźwi”. Niech uczestnictwo w tej Eucharystii pomoże nam wypełniać to wezwanie w codziennym życiu.

Pierwsze czytanie: 1P 1,10-16

Ewangelia: Mk 10,28-31

Myśli do wykorzystania w czasie homilii:

► „Przenośnia: „przepasawszy biodra waszego umysłu” oznacza gotowość ochoczego ducha. Jest to ważna cecha chrześcijańskiego ducha. (…) Duch chrześcijanina nie może być rozluźniony, rozkojarzony, miękki, ale zwarty, sprężysty, ochoczy, napięty ku zbliżającemu się z oddali Panu. (…) Aby duch ludzki mógł mieć tę sprężystość i tę nieustanną gotowość, musi być trzeźwy. Uleganie namiętnościom swoim zabija energię ducha” (Piotr Rostworowski OSB).

► Trzeźwość jest matką czujności, a przeciwnie pijaństwo jest matką snu i gnuśności (Menochiusz).

► „Wiadomo, że alkoholizm to choroba dotykająca i ciała, i psychiki. Czy jednak czasem nie zapominamy o duchu? Czy ta sfera człowieczeństwa nie jest równie ważna, a wręcz konieczna, aby pokonać chorobę?” (Sławomir Zatwardnicki).

► Ludzie nauki, którzy zajmują się problemem uzależnień, powinni uwzględniać, że jest on także istotą duchową. Taka jest prawda o człowieku. Do jej odkrywania są zobowiązani ludzie nauki. Św. Jan Paweł II głosił, że to „ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę – dążenie do niej, jej obrona i życie według niej”. Podkreślał też, że „poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko w indywidualnym zmaganiu w bibliotece czy w laboratorium, ale ma także wymiar wspólnotowy. (…) Do prawdy dochodzi się także dzięki innym, w dialogu z innymi i dla innych. Poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi jest ważną posługą społeczną, do jakiej w sposób szczególny są wezwani ludzie nauki”.

► Od zaangażowania ludzi nauki w szukanie prawdy gwarantującej prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, ale również duchowy wzrost, zależy, czy w wymiarze jednostkowym, społecznym i narodowym nastąpi zahamowanie pijaństwa, alkoholizmu i innych uzależnień. Sami też powinni dawać przykład trzeźwości w myśleniu i postępowaniu.

► Obowiązkiem szkół i uczelni wyższych jest troska o trzeźwość.

„Wychowanie do trzeźwości musi znaleźć ważne miejsce w systemie edukacyjnym. Uczniowie powinni odnajdywać w szkołach nie tylko wiedzę na temat uzależnień, ale przede wszystkim wzorce dobrych postaw. Najciekawsze nawet programy profilaktyczne nie przyniosą oczekiwanych owoców, jeśli nie poprze ich konsekwentne świadectwo nauczycieli. Szkoła musi być wolna od alkoholu. Dotyczy to również studniówek, innych ważnych uroczystości oraz wycieczek szkolnych. Żaden uczeń nigdy nie powinien widzieć pijącego nauczyciela. Od tej zasady nie ma wyjątku. Do troski o kształtowanie prawidłowych postaw wobec alkoholu powinny włączyć się także uczelnie wyższe. Studenci są bowiem taką grupą wiekową, w której najłatwiej wpaść w sidła nałogu. Relacje mediów z ostatnich juwenaliów budzą wielki niepokój. Pytamy zatem o nadzór uczelni nad akademikami, które są nie tylko dogodnymi miejscami do upijania się studentów, ale nawet stają się przestrzenią nielegalnego handlu alkoholem. Trzeba także otwarcie pytać o częstą obecność alkoholu podczas wydarzeń, takich jak koncerty czy juwenalia odbywające się na uczelnianych obiektach.  Wszyscy przedstawiciele środowiska akademickiego lekceważący gorszące zachowanie studentów, powinni na nowo rozważyć swoją postawę wobec tej kwestii. Szkoła wyższa, kształcąca polską inteligencję, jeśli chce być wierna swojemu powołaniu, musi nie tylko dostarczać wiedzę, ale również prowadzić pracę formacyjną. Najzdolniejszy i najlepiej wykształcony młody człowiek przegra swoje życie, jeśli wejdzie w dorosłość z bagażem nałogu. Trawestując słowa papieża Jana Pawła II, można bowiem powiedzieć, że naród, który rozpija własne dzieci jest narodem pozbawionym przyszłości” (Bp T. Bronakowski, Apel na sierpień – miesiąc abstynencji 2009).

Modlitwa wiernych:

W ufnej modlitwie prośmy Boga o potrzebne łaski, abyśmy wzrastali w świętości.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby wobec świata jaśniał Chrystusową prawdą i wolnością.
  2. Módlmy się za Papieża, aby napełniony darami Ducha Świętego, dobrze kierował Kościołem.
  3. Módlmy się za ludzi nauki, aby ich praca przyczyniała się do kształtowania postaw trzeźwościowych w naszym społeczeństwie.
  4. Módlmy się za upijających się i uzależnionych o powstanie z nałogów i trwanie w nauce Chrystusa.
  5. Módlmy się za dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, aby znalazły skuteczną pomoc i ulgę w cierpieniu.
  6. Módlmy się za studentów, aby praktykując cnotę trzeźwości dobrze rozwijali swoje talenty.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy wytrwale dążyli do świętości i swoim przykładem pociągali innych do Chrystusa.

Boże, który wzywasz nas, byśmy stali się świętymi, umocnij w nas wiarę, nadzieję i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na rozesłanie:

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w codziennych obowiązkach, byśmy ukazywali innym piękno życia w praktykowaniu chrześcijańskich cnót, w tym cnoty trzeźwości.

query_builder 2022-03-01
Wtorek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Zobacz także: