Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Sympozjum "Ku trzeźwości z Kościołem" - Toruń

Drugi dzień Wiosennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

query_builder 2023-03-03
Sympozjum "Ku trzeźwości z Kościołem" - Toruń

Przewodniczył jej i homilię wygłosił Bp Tadeusz Bronakowski. Powiedział między innymi, że czas Wielkiego Postu ma być dla nas czasem przemiany wewnętrznej, czasem powrotu do Pana. Ta konieczna dla każdego z nas przemiana nie dokona się, jeśli nie będziemy słuchać tego, co mówi do nas Bóg. Zwrócił też uwagę, że temat Sympozjum „Ku trzeźwości z Kościołem” ma nam pomóc właściwie odczytać nasze posłannictwo głoszenia wartości, jaką jest trzeźwość, w życiu członków Kościoła i całego narodu. „Zdajemy sobie sprawę, że to posłannictwo obejmuje zarówno zachęcanie bliźnich do praktykowania tej koniecznej cnoty moralnej, jak również dawanie świadectwa trzeźwego życia wszędzie tam, gdzie żyjemy. To także szczególne wypełnianie przykazania miłości Boga i bliźniego, jakim jest świadczenie konkretnej pomocy osobom dotkniętym różnymi nałogami, zwłaszcza pijaństwem, alkoholizmem, narkomanią, uzależnieniem od pornografii, hazardu czy Internetu”.

O godz. 9.00 w Auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęło się Sympozjum. Oprócz diecezjalnych duszpasterzy i zakonnych referentów, a także licznie zgromadzonych świeckich zaangażowanych w apostolstwo trzeźwości, wzięli w nim udział między innymi studenci Akademii i klerycy z WSD Łomży oraz Gdańska. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęło Radio Maryja i Telewizja TRWAM.

Bp Tadeusz Bronakowski w konferencji „Ku trzeźwości z Kościołem” podkreślił, że „nauczanie Kościoła na temat trzeźwości odwołuje się przede wszystkim do Słowa Bożego, które na wielu miejscach wzywa do zachowania umiaru w spożywaniu wina, ostrzega przed pijaństwem i pochwala abstynencję”, a „szczególne bogactwo treści na temat trzeźwości zawiera nauczanie św. Jana Pawła II, który przecież żył i posługiwał przez długie lata w społeczeństwie tak bardzo dotkniętym problemem pijaństwa i alkoholizmu”.

W temacie „Ku trzeźwości z Kościołem. Państwo i samorząd” jako pierwszy zabrał głos Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Powiedział między innymi, że to „od państwa zależy kształt prawa, kształt ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, ale „ważne jest uzyskiwanie poparcia społecznego dla naprawy tej ustawy zarówno na szczeblu samorządu, gminy, jak i też poparcie ogółu społeczeństwa”. Podkreślił znaczenie propagowania Narodowego Programu Trzeźwości, który o tyle będzie miał swój wymiar, o tyle będzie skuteczny, o ile będzie znany i stosowany. Z jego treścią trzeba docierać do wszystkich. Minister Kowalczyk powiedział, że  najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni zostanie złożony projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadzający zmiany, między innymi całkowity zakaz reklamy alkoholu. Jest dysonansem bowiem mówienie o szkodliwości alkoholu, a z drugiej strony reklamowanie go. Wpływy do budżetu okupione są wielokrotnie większymi kosztami. W swoim wystąpieniu Minister podkreślił też rolę abstynencji jako najskuteczniejszej formy walki z alkoholizmem.

Dr Agnieszka Muzyk zwróciła uwagę, że obowiązująca ustawa „powierza samorządom możliwość podejmowania decyzji m.in. o ilościach punktów, w których można kupić alkohol, czy o ograniczeniach sprzedaży alkoholu nocą. Nie wszystkie samorządy z tej możliwości korzystają, a są one znaczące”.  Mówiła o zadaniach samorządu w skutecznym zwalczaniu alkoholizmu oraz jaką rolę odgrywa współpraca z Kościołem w tej przestrzeni. Podkreśliła, że „ludzie muszą zrozumieć, że pomiędzy skutkiem a przyczyną są pewne działania” i zaapelowała, aby wybierać „liderów, którzy nie tylko na potrzeby kampanii wyborczych przytakują, aby uzyskać głosy potrzebne do zdobycia władzy. Podejmujmy świadome wybory”.

Małgorzata Nawrocka, pedagog i dziennikarz mówiła na temat wpływu popkultury na relacje w rodzinie i trzeźwość.  W życiu rodzinnym, w wychowaniu dzieci istotne jest zwrócenie uwagi na to, jakie treści chłoniemy korzystając ze środków masowego przekazu. Ważne jest, aby „znaleźć czas na rozmowę, by uświadamiać młodych, co należy oglądać, a czego nie”. Równie ważna jest troska o „najwyższy poziom kultury”.

W kolejnym wykładzie dr Ilona Nowosad, prodziekan do spraw studenckich AKSIM, omówiła pułapki mediów społecznościowych, które „stały się poligonem operacyjnym dla firm zajmujących się marketingiem”.  Zaapelowała, aby nie dać się wciągnąć „w nieskończoną taśmę mediów społecznościowych” i aby zadbać o własną higienę cyfrową.

Dr hab. Krzysztof Pilarz poruszył bardzo ważny temat uzależnienia od pornografii, która niszczy osobowość człowieka, jego relacje z Bogiem i innymi ludźmi. Jest też przeszkodą w stworzeniu trwałego, szczęśliwego związku małżeńskiego.

Po wykładach miały miejsce świadectwa przemiany osób uzależnionych we wspólnocie Kościoła. Podkreślono w nich wielką rolę życia sakramentalnego i wspólnoty wierzących w procesie wyzwolenia się z nałogu.

Sympozjum podsumował o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor i profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej,  który podkreślił, że nasze zaangażowanie a apostolstwo trzeźwości i osób uzależnionych jest bardzo potrzebne, aby ludzie byli szczęśliwi, bo „tylko w Kościele można zrozumieć, że szczęście i wolność zdobywamy przez Chrystusowy Krzyż”.

Na zakończenie Bp Tadeusz Bronakowski udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Zobacz także: