Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich - komunikat

query_builder 2019-09-21
I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich - komunikat

Gościkowo-Paradyż, 20.09.2019 r.

KOMUNIKAT

Z I KONGRESU TRZEŹWOŚCI ZIEM ZACHODNICH POLSKI

który odbył się 20 września 2019 r. w Gościkowie Paradyżu

W dniu dzisiejszym w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie Paradyżu (woj. lubuskie) odbył się I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski. Organizatorem Kongresu był Ruch Społeczny „Ku Trzeźwości Narodu” Ziem Zachodnich Polski. Uczestniczyło w nim około 400 osób zatroskanych o trzeźwość narodu z terenu zachodniej Polski oraz przedstawiciele ruchów trzeźwości z całego kraju. Celem Kongresu było wypracowanie komplementarnego modelu ograniczenia spożycia alkoholu w Polsce.

Kongres rozpoczął się Mszą św. w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem ks. Biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Homilię wygłosił ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób uzależnionych. Zwrócił uwagę na katastrofalną sytuację młodego pokolenia, które ulega pokusom łatwego szczęścia mającego swe źródła w bezrefleksyjnym nadużywaniu alkoholu.

Kongres otworzył i w klimat rozpatrywanych problemów wprowadził prezes Ruchu Społecznego „Ku Trzeźwości Narodu” Ziem Zachodnich Polski - ks. Henryk Grządko.

W obradach Kongresu zabrali głos m.in. przedstawiciele rodziców, młodzieży, ruchów i organizacji społecznych W oparciu o doświadczenia środowisk, w których żyją wyrazili niepokój o swoje dzieci w obliczu szerzącego się pijaństwa i powszechnej dostępności alkoholu.

W czasie debaty kongresowej mec. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris dokonał analizy prawnej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w porównaniu z rozwiązaniami prawnymi stosowanymi w innych państwach. Z jego analizy wynika, że głównym czynnikiem ciągłego wzrostu spożycia alkoholu w Polsce jest obecnie obowiązująca ustawa, która jego zdaniem w wielu miejscach jest ze sobą wewnętrznie sprzeczna i nie daje nadziei na ograniczenie spożycia alkoholu w Polsce.

Kolejny z prelegentów ks. dr Marek Dziewiecki – członek Zespołu KEP Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych – przedstawił zespół czynników, które wpływają na to, że młodzi ludzie sięgają po alkohol, natomiast podkreślił, że głównym czynnikiem powodującym nadużywanie alkoholu przez dzieci i młodzież są złe relacje wewnątrzrodzinne i brak miłości.

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża przedstawił problem polskiego pijaństwa w aspekcie historycznym, poczynając od czasów saskich. Zauważył, że społeczeństwo polskie w swojej wieloletniej historii wiązało obronę przed pijaństwem z walką o wolność. Podkreślił, że także w czasach współczesnych społeczeństwo zaczyna dostrzegać, że alkohol staje się narzędziem zniewolenia narodu i narzędziem walki z rodziną oraz kościołem katolickim. Z analizy historycznej wynika konieczność odważnych działań ruchów społecznych ukierunkowanych na systemowe ograniczenie spożycia alkoholu w Polsce.

Augustyn Wiernicki – Wiceprezes Ruchu Społecznego „Ku trzeźwości Narodu” Ziem Zachodnich Polski - przedstawił model obniżenia spożycia alkoholu w Polsce w świetle analiz polskich i zagranicznych. Zaznaczył główne determinanty, które należy wprowadzić do prawa stanowionego, aby realnie uruchomić proces obniżenia spożycia alkoholu w kraju. Do głównych determinantów zaliczył:

- ustanowienie państwowego monopolu sprzedaży detalicznej alkoholu;

- ustalenie ilości punktów sprzedaży alkoholu i ich lokalizacji przez regulacje prawne na poziomie centralnym;

- wyznaczenie dni, godzin i sposobu sprzedaży alkoholu;

- ustanowienie wieku dostępności na 20 – 21 lat;

- zniesienie pozwolenia na reklamę alkoholu w mediach i przestrzeni publicznej;

- podniesienie ceny detalicznej alkoholu;

- zniesienie ustawowej zasady tworzenia wojewódzkich, miejskich i gminnych funduszy profilaktyki alkoholowej z opłat z wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zamieniając tę zasadę na system dotacji celowych rozdzielanych centralnie;

- dostosowanie profilaktyki alkoholowej i terapii uzależnień do nowej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości;

- ustawowe określenie nowej roli i zadań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych;

- wpisanie do polskiej konstytucji troski o trzeźwość jako ważnego warunku zdrowia i rozwoju gospodarczo-społecznego;

Prezes Wiernicki zidentyfikował także główne przeszkody (zewnętrzne i wewnętrzne) na drodze wprowadzenia prawnego modelu obniżenia spożycia alkoholu. Na zakończenie prelegent stwierdził, że prawne ograniczenie dostępności alkoholu wymaga przeorganizowania działalności ruchów trzeźwościowych. Na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. pokazał możliwość nowoczesnego funkcjonowania społecznego ruchu trzeźwościowego na terenach zachodniej Polski w ramach istniejących już organizacji. Przedstawił projekt statutu Ruchu Społecznego „Ku Trzeźwości Nardu” Ziem Zachodnich Polski.

Po dyskusji Kongres podjął decyzję o konieczności uzupełnienia projektu modelu pracy nad trzeźwością na ziemiach zachodnich Polski o treści przedstawione w prelekcjach i dyskusjach delegatów. Treści te poszerzyły obszar rozumienia problematyki skutecznej działalności trzeźwościowej. Postanowiono, aby uzupełniony przez Kongres dokument przesłać wszystkim delegatom Kongresu, a następnie publicznie przedstawić jako wytyczne do realizacji.

Komunikat sporządzili:

Augustyn Wiernicki; tel. 601707787; e-mail: biuro@bratkrystyn.pl

Henryk Grządko; tel. 600857105; e-mail: hgrzadko@wp.pl

Autorem załączonych fotografii jest Zbigniew Wójcik.

Zobacz także: