Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Informacje ogólne

Cel Narodowego Kongresu Trzeźwości

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Spotykamy się, aby:

modlić w intencji odnowy i przemiany Narodu;

lepiej zrozumieć wyzwania (diagnoza problemów);

zintegrować środowiska trzeźwościowe;

przedyskutować i wypracować skuteczne rozwiązania;

przekazywać informacje i postulaty tym, którzy stanowią prawo;

zmobilizować do współdziałania różnych uczestników życia społecznego.

Spodziewane efekty Kongresu:

powstanie wspólnot i grup w Kościele, które podejmą inicjatywy modlitewne w intencji trzeźwości Narodu;

stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości;

wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu, a także promocji trzeźwości i abstynencji;

upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu;

promowanie skutecznych rozwiązań problemów uzależnień.